Bartosz Józwiak

Prezes Unii Polityki Realnej

Wykształcenie i działalność naukowa

Urodził się 1.08.1973 r. we Wrześni, gdzie ukończył Szkołę Podstawową nr 1 im. 68 Pułku Piechoty oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza. Studia odbył na Wydziale Historycznym, w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu… Na tej samej uczelni, po rocznej przerwie na pracę w Fundacji UAM, odbył studia doktoranckie w Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu, w ramach Studium Doktoranckiego Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu./ Od 2003 r. jest adiunktem w Instytucie Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego.

W trakcie swej dotychczasowej działalności archeologicznej brał udział w licznych badaniach wykopaliskowych tak w Polsce jak i za granicą. Uczestniczył (jako referent, współorganizator i uczestnik) w szeregu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych oraz odbył zagraniczne staże naukowe m.in. w Kijowie, w Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, pod kierunkiem prof. Dymitra J. Telegina i dr Michaiła Videjko oraz w Mińsku, w Narodowej Akademii Nauk Białorusi i Instytucie Historii Państwowego Uniwersytetu w Mińsku, pod kierunkiem prof. Eleny Kaleczyc i dr Michaiła Czarniauskiego. Od 2001 r. czynnie współpracuje ze środowiskiem naukowym z Obwodu Kaliningradzkiego. W latach 1998-2000 był członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Archeologów (European Association of Archaeologists – EAA), od 1998 r. do 2011 należał do Poznańskiego Towarzystwa Prehistorycznego (PTP), a od 2002 r. do 2011 r. do Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich (SNAP). Od 2008 do 2010 roku był też członkiem Komisji Schyłku Neolitu i Początków Epoki Brązu Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Od 2009 r. kieruje z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego międzynarodowym projektem badawczym „Neolit międzyrzecza Bohu i Dniestru”, realizowanym we współpracy z Narodową Akademią Nauk Ukrainy.

Aktualnie blisko współpracuje z Instytutem Archeologii UW i Instytutem Prahistorii UAM oraz Instytutem Historii Narodowej Akademii Nauk Białorusi i Instytutem Historii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. 

Jest autorem lub współautorem: kilkudziesięciu artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych oraz opracowań źródłowych i książek. 

Polityka

Od połowy lat dziewięćdziesiątych XX w. jest sympatykiem Unii Polityki Realnej, a od 2006 r. jej członkiem. W 2006 r. był sekretarzem Oddziału Wrzesińskiego Unii Polityki Realnej, a od 2006 r. do 2010 r. opiekunem Sekcji Młodzieżowej Unii Polityki Realnej przy tym Oddziale. Od 2007 r. do 2008 r. – Sekretarz Okręgu Wielkopolskiego UPR; od 2008 r. do 2010 r. – Prezes Okręgu Wielkopolskiego UPR; od.2008 r. do 2010 r. – Ogólnopolski Koordynator Sekcji Młodzieżowej UPR; od 2009 r. do 2010 r. – Skarbnik UPR (członek Prezydium UPR); od 2010 r. do 2010 r. – Członek Rady Głównej UPR od 15.02.2010 r. do 01.11.2010 r. – Prezes Okręgu Mazowieckiego UPR; od lutego 2011 r. do dziś – Prezes UPR. Od 2013 r. do 2014 r. był członkiem Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia Ruch Narodowy, w 2014 r. wojewódzkim koordynatorem Ruchu Narodowego w Wielkopolsce, a od 2014 r. do 2015 r. wiceprezesem Ruchu Narodowego.

Dotychczas dziewięciokrotnie brał udział w wyborach: w 2005 r. startował do Wielkopolskiego Sejmiku Wojewódzkiego z listy Unii Polityki Realnej, w 2007 r. był kandydatem Unii Polityki Realnej do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu konińskim, a w 2009 r. liderem wielkopolskiej listy UPR do Parlamentu Europejskiego. W 2010 r. startował w wyborach do Rady Miasta i Gminy Września z listy Unii Wrześnian, w 2011 r. był liderem wielkopolskiej listy komitetu Prawica do Sejmu, w 2014 r. był liderem wielkopolskiej listy KWW Ruch Narodowy do Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmiku Wojewódzkiego.

W 2015 r. został posłem a Sejm RP z ramienia Kukiz’ 15. Był członkiem Klubu Poselskiego Kukiz” 15 i Koła Poselskiego Unii Polityki Realnej. W Parlamencie był wiceprzewodniczącym Sejmowej komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz członkiem Komisji Obrony Narodowej i Komisji, szkolnictwa Nauki i Młodzieży. Przez pewien czas był także członkiem Komisji Gospodarki, Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Komisji ds. Unii Europejskiej.

Obok tego był członkiem następujących Zespołów Parlamentarnych: Eurorealistyczny Zespół Parlamentarny, Narodowo-Demokratyczny Zespół Parlamentarny, Parlamentarny Zespół ds. kontaktów z Katarem (wiceprzewodniczący), Parlamentarny Zespół ds. kontaktów z Pakistanem (przewodniczący), Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectw (wiceprzewodniczący), Parlamentarny Zespół ds. Motocyklistów i Quadowców, Parlamentarny Zespół ds. Reform Systemowych i Wolnorynkowych, Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Infrastruktury Transportowej i Przemysłu (wiceprzewodniczący), Parlamentarny Zespół ds. Uregulowania Stosunków Własnościowych (przewodniczący), Parlamentarny Zespół ds. zbadania nieprawidłowości przy reprywatyzacji, Parlamentarny Zespół na rzecz wprowadzenia Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, Zespół Parlamentarny ds. Iranu (przewodniczący), Zespół Parlamentarny ds. kontaktów z Kazachstanem (wiceprzewodniczący), Zespół Parlamentarny ds. współpracy Polsko-Białoruskiej (wiceprzewodniczący). Jak również następujących, międzyparlamentarnych grup bilateralnych: Grupa Parlamentarna Polska-RPA (wiceprzewodniczący), Polska-Stany Zjednoczone Zespół Parlamentarny, Polsko-Białoruska Grupa Parlamentarna (wiceprzewodniczący), Polsko-Chińska Grupa Parlamentarna (wiceprzewodniczący), Polsko-Litewska Grupa Parlamentarna, Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna, Polsko Mołdawska Grupa Parlamentarna.

Z całokształtem działalności sejmowej można się zapoznać na stronie Sejmu RP: www.sejm.gov.pl

Obok członkostwa w UPR Bartosz Józwiak jest także, od 1997 r., członkiem wspierającym Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego (Ziemi Wielkopolskiej), członkiem założycielem poznańskiego Stowarzyszenia Miłośników Kultury i Sztuki, od 2009 r. do grudnia 2014 r. członkiem Stowarzyszenia Unia Wrześnian (od 2010 r. – Członkiem Komisji Rewizyjnej). Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia mPolska. W 2016 r. był jednym z inicjatorów powstania Stowarzyszenia Endecja. Od tego samego roku jest członkiem Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji – Kukiz’ 15.

Działalność publicystyczna

Od 2012 r. do 2013 r. był przewodniczącym Rady Programowej miesięcznika Liberum Veto, a w 2013 r. zastępcą redaktora naczelnego tego pisma. Od 2013 r. jest członkiem redakcji kwartalnika Myśl.pl, a od 2014 r. ekspertem Instytutu im. Romana Rybarskiego oraz Fundacji Władysława Grabskiego.

Bartosz Józwiak publikuje bądź publikował teksty na łamach prasy regionalnej i ogólnopolskiej m.in. w miesięcznikach: Liberum Veto, Idź pod Prąd, Moja Rodzina, The Poland Time (USA, Denver); tygodnikach: Polska Niepodległa, Nasza Polska; kwartalnikach Myśl.pl, Cywilizacja.

Wiele jego publikacji ukazało się w mediach internetowych, m.in.: korespondent.pl, polacyonline.pl, rebelya.pl, konserwatyści.pl, 3obieg.pl, wpolityce.pl, prawy.pl, wMeritum.pl, parezja.pl, Myśl24.pl, polskaniepodległa.pl, scenapolityczna.pl, prawapolityka.pl, Salon24.pl, Onet.pl, Fronda.pl.

Zainteresowania

Poza pracą naukową interesuje się głównie historią myśli politycznej (w szczególności konserwatywnej, zachowawczej, konserwatywno-liberalnej, endeckiej), organizacją i funkcjonowaniem szkolnictwa wyższego w Polsce, organizacją i funkcjonowaniem ochrony dziedzictwa kulturowego (w tym także w aspekcie prawnym; w szczególności w ramach systemów wolnorynkowych) oraz historią rycerstwa i kultury ziemiaństwa wielkopolskiego (w aspekcie kultury duchowej, materialnej i społecznej), początkami cywilizacji epoki brązu i kształtowaniem grupy wojowników.

Był także alpinistą (uczestnikiem wypraw w wysokie góry Europy, Afryki, Ameryki Południowej i Azji; członkiem Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu), a ciągle jest wędkarzem, miłośnikiem muzyki baroku, fajki, łowiectwa (członek poznańskiego Koła Łowieckiego „Dąbrowa”, nr 20), piłki nożnej, rugby, żużla i czynnym motocyklistą.