Deklaracja ideowa

 1. Dążyć będziemy do odbudowy podstawowych wartości naszej kultury i cywilizacji łacińskiej: praw i zasad moralnych, godności, honoru, prawdy, wolności, własności prywatnej i odpowiedzialności. Zwiększeniu odpowiedzialności obywatela towarzyszyć musi zwiększenie swobody zrzeszania się, zapewnienie tajemnicy korespondencji i łączności, swobody ruchu ludzi, przedmiotów i kapitałów , swobody zawierania transakcji i umów o pracę, zwiększenie bezpieczeństwa osobistego i wpływu o władzę.
 2. Będziemy pamiętać, że kultura nasza jest katolicka, a cywilizacja chrześcijańska. Zachowanie tych fundamentów moralnych uważamy za sprawę podstawową. Będziemy popierać rolę Kościołów w tej dziedzinie – natomiast zdecydowanie sprzeciwiać się będziemy bezpośredniemu wpływowi instytucji kościelnych na politykę. Zasada wolności sumienia powinna być zagwarantowana.
 3. Władze powinny zostać zdecentralizowane i ustawione tak, by się wzajemnie kontrolowały i ograniczały. Sprawujący władzę muszą podlegać lustracji. Zasadniczym celem władzy wyższej jest obrona obywatela przed samowolą władzy niższej. Władza powinna zostać zdecydowanie wzmocniona – a jednocześnie sprowadzona do właściwego jej obszaru. Będziemy przeciwstawiać się tendencjom totalitarnym poprzez ścisły trójpodział władzy i zakaz łączenia stanowisk.
  • a) Sędziowie muszą być całkowicie niezależni materialnie i prawnie. Sędziowie muszą mieć prawo wstrzymania natychmiast wszelkiej działalności władz niezgodnej z prawem – i wydawania w tym celu poleceń policji. Sądownictwo powinno być powszechne i jednolite, bez wydzielania specjalnych trybunałów. Poszczególne Ziemie powinny mieć prawo stosowania własnych systemów prawnych i penitencjarnych. Prawo cywilne i umowy prywatne powinny być traktowane jako nienaruszalne. Zagrożenie karą śmierci zabójstw z winy umyślnej oraz zbrodni zdrady stanu powinno zostać utrzymane. Większość spraw powinna toczyć się z powództwa prywatnego i skargi prywatne powinny mieć pierwszeństwo przed publicznymi. Prokuratura winna pełnić funkcję pomocniczą, a zakres uprawnień i swobód obrony winien zostać zwiększony.
  • b) Członkowie władz ustawodawczych powinni mieć zapewnioną nietykalność. Samodzielność władz lokalnych i samorządów terytorialnych winna zostać zwiększona. Legislatura powinna ściśle określać uprawnienia egzekutywy, lecz nie krępować jej działalności. Legislacja winna być wielorako skrępowana przede wszystkim poprzez kontrolę sądową oraz wymóg kwalifikowanej większości oraz konstytucyjny okres stabilności prawa.
  • c) Egzekutywa powinna posiadać silny aparat wykonawczy i ponosić odpowiedzialność za wprowadzenie ustanowionych praw. Pole jej działania winno być znacznie ograniczone – a za to działalność na polu właściwym zintensyfikowana. Poszczególne władze lokalne powinny móc wprowadzić własne policje.
 4. Efektywność władz wiąże się z podstawami finansowymi. Budżety władz winny opierać się całkowicie na podatkach, zaciąganie pożyczek powinno być ograniczone do sytuacji wyjątkowych. Władze lokalne muszą mieć zagwarantowane wpływy z podatków lub prawo nakładania własnych. Podatki muszą dawać – tym co je płacą – wpływ na ich wykorzystywanie. Podatki muszą być stabilne i nie obciążać jednostek produktywnych. Znaczną rolę powinny odgrywać opłaty za zanieczyszczenia środowiska, używane na kompensatę dla jednostek i terenów poszkodowanych.
 5. Działalność gospodarcza winna być prowadzona w oparciu o prywatną własność środków produkcji – osób fizycznych lub ich związków. Niezbędne jest przeprowadzenie reprywatyzacji – tam, gdzie to możliwe – w naturze i prywatyzacji, przede wszystkim w drodze publicznej licytacji. Spółki nie będą mogły tworzyć w Polsce holdingów. Niedochodowa działalność państwa może być prowadzona wyłącznie przez samodzielne agencje z ustalonym przez legislaturę budżetem. Emisja pieniądza winna być kontrolowana przez niezależną od rządu radę gospodarczą. Wszelkie podatki regulujące, cła , subsydia i dotacje winny być znacznie ograniczone – aż do całkowitego zniesienia. Wprowadzenie nowych możliwe będzie wyłącznie w drodze ustawy. Obrót i gospodarka ziemią winny zależeć wyłącznie od władz lokalnych. Zakaz działalności gospodarczej wynikać może jedynie z powodu szkodliwości dla jej otoczenia.
 6. Wojsko musi być zdolne do obrony państwa i jego porządku konstytucyjnego. Winno być całkowicie apolityczne. Opowiadamy się za wzmocnieniem armii i zwiększeniem jej samodzielności w kształtowaniu własnych sił. Za najwłaściwszą uważamy ochotniczą armię zawodową plus powszechną służbę mężczyzn szkolonych na wzór Szwajcarii. Szkolenie powinno być znacznie skrócone i zintensyfikowane. Nie powinno się czynić wyjątków od poboru – jeśli jednak wojsko pragnęłoby ograniczyć liczbę rekrutów, powinno to uczynić w oparciu o kryteria ekonomiczne. Osoby nie mogące służyć z przyczyn ideowych powinny być kierowane do prac uważanych powszechnie za dolegliwe.
 7. Wyższe uczelnie winny być autonomiczne, a całe szkolnictwo zdecentralizowane i docelowo, podobnie jak radio i telewizja, sprywatyzowane. Szkolnictwo państwowe, telewizja i radio winny być kształtowane przez podstawowe wartości moralne, bez wpływu bieżącej polityki. Państwo nie może subsydiować kultury. Działalność naukowa i kulturalna nie powinna być ograniczana. Ujawnienie tajemnic państwowych oraz publiczne szerzenie pornografii i treści mogących urazić uczucia nieuprzedzonego odbiorcy oraz szerzenie fałszu może podlegać cenzurze represyjnej. Niedopuszczalne winno być koncesjonowanie środków masowego przekazu i cenzura prewencyjna.