Komunikaty

Oświadczenie Unii Polityki Realnej w sprawie praktyk szykanowania członków Trybunału Konstytucyjnego pracujących na polskich uczelniach

W ostatnich dniach miały miejsce dwa karygodne incydenty na wiodących uczelniach wyższych w Polsce. W jednym z nich studentka IV roku prawa Uniwersytetu Gdańskiego przerwała wykład profesorowi Jakubowi Stelinie, sędziemu Trybunału Konstytucyjnego, zarzucając mu „brak człowieczeństwa” z powodu jego stanowiska przy wydawaniu niedawnego orzeczenia TK w sprawie aborcji eugenicznej. Jednocześnie wezwała go do rezygnacji z pełnionej na uczelni funkcji profesora. W drugim przypadku, Justyn Piskorski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego z tego samego powodu został przez swoich współpracowników z Zakładu poproszony o rezygnację z kierowania Zakładem Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zdaniem Unii Polityki Realnej, oba te incydenty powinny wzbudzić głębokie zaniepokojenie kierunkiem w jakim zmierzają środowiska naukowe w Polsce. Próby usunięcia profesorów z ich stanowisk na podstawie wyłącznie ich osobistych przekonań przywodzą na myśl nie tak dawne czasy, kiedy za niewygodne dla władzy komunistycznej poglądy utrudniano a często wręcz uniemożliwiano pracownikom uczelni rozwój naukowy. Drugim niedopuszczalnym zjawiskiem jest według RG UPR widoczny w tych incydentach brak szacunku w stosunku do ludzi z większym doświadczeniem naukowym i ogólnie zawodowym, którzy z tego względu piastują określone stanowisko na swoich uczelniach. Przerywanie przez studenta wykładu świadczy o jego arogancji i braku elementarnej kultury. Osoba, która dopuszcza się takich zachowań pokazuje, że minęła się z powołaniem, nie potrafiąc odróżnić uczelni wyższej od ulicy. Jest to tym bardziej zaskakujące, że dotyczy to kierunków prawniczych.

Zdaniem Unii Polityki Realnej, pracownicy, którzy wzywają swojego przełożonego do rezygnacji z piastowanej funkcji, bez obiektywnego zarzutu naruszenia etyki zawodowej, zapomnieli o elementarnej zależności zawodowej. Biorąc to pod uwagę, UPR wzywa władze obu uczelni wyższych do szybkiej reakcji i wyciągnięcia surowych konsekwencji wobec osób zaangażowanych w szykanowanie obu profesorów, którzy jako członkowie Trybunału Konstytucyjnego rzetelnie wypełnili swoje funkcje. Studentka winna zostać ukarana naganą a nawet zostać relegowana z uczelni. Wspomniani pracownicy UAM powinni zostać co najmniej upomnieni przez władze uczelni.

Rada Główna Unii Polityki Realnej

Warszawa, 29 października 2020 roku